SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


1. Ochrana osobních údajů

 

Všeobecné informace


Následující informace podávají stručný přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobními údaji se rozumí všechny údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů získáte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů obsaženém v tomto textu.

 

Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce

 

Kdo je zodpovědný za shromažďování osobních údajů na této webové stránce?

Zpracování osobních údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje provozovatele jsou uvedeny v tiráži této webové stránky.


Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme na jedné straně tím, že s námi komunikujete. Mohou to být údaje, které například zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje jsou automaticky získávány našimi IT systémy, když navštívíte naši webovou stránku. Jsou to hlavně technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.


Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje?

Část těchto údajů získáváme proto, abychom zajistili bezchybné poskytování webové stránky. Další údaje mohou být využívány k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o tom, kde byly vaše osobní údaje získány, o jejich příjemci a o účelu jejich uložení. Dále máte právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto osobních údajů. Za tímto účelem, a pokud máte další dotazy ohledně ochrany osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Za určitých okolností máte i právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů v odstavci „Právo na omezení zpracování“.

 

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky lze statisticky vyhodnocovat vaše chování na webu. To se děje především pomocí souborů cookie a tzv. analytických programů. Analýza vašeho chování na webu je obvykle anonymní; z vašeho chování při procházení webové stránky vás nelze zpětně dohledat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo ji zakázat tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace jsou uvedeny v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro provozovatele těchto stránek velice důležitá. S vašimi osobními údaji nakládáme tak, abychom zachovali jejich důvěrnost, a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při vaší návštěvě této webové stránky jsou získávány různé osobní údaje. Osobními údaji se rozumí údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jaké údaje získáváme a k čemu je využíváme. Vysvětluje rovněž, jak a pro jaké účely tak činíme.

Upozorňujeme, že internetový přenos osobních údajů (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat určité bezpečnostní mezery. Úplná ochrana osobních údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

Informace o odpovědném subjektu

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

Herrnhuter Sterne GmbH
Oderwitzer Straße 8
D - 02747 Herrnhut

telefon: +49 (0) 35873 3640
e-mail: info@herrnhuter-sterne.de

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho úkonů v souvislosti se zpracováním osobních údajů lze provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí zaslat neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Právo vznést námitku proti získávání osobních údajů v konkrétních případech a pro účely přímého marketingu (čl. 21 nařízení GDPR)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f nařízení GDPR, máte kdykoli právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Příslušný právní podklad, na kterém se zpracování zakládá, získáte z tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR).

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány (námitka podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR).

 

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení nařízení GDPR má subjekt údajů, kterého se porušení týká, právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo podání stížnosti vám přísluší, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, a právo předat tyto údaje třetí straně v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos osobních údajů na jiného správce, pak se tak děje pouze tehdy, je-li to technicky proveditelné.

 

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění ochrany přenosu důvěrného obsahu, např. objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato webová stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://”, a na ikoně zámečku v adresním řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, pak nemohou číst třetí strany osobní údaje, které nám posíláte.

 

Informace, blokování, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o shromážděných osobních údajích, které se vás týkají, o jejich původu, příjemci a účelu jejich zpracování a případně právo na jejich opravu, blokování nebo výmaz. Přesto může dojít k tomu, že navzdory vámi vyžadovanému výmazu, opravě, odvolání podle článků 16, 17, 21 nařízení GDPR budou osobní údaje uchovány po dobu, po kterou mohou být vůči naší firmě uplatňovány nároky (např. záruky nebo zákonné promlčecí lhůty až 30 let), nebo my budeme mít na základě legislativy (obchodní a daňově právní lhůty archivace, lhůty vyplývající z daňového řádu, úvěrového zákona a zákona proti praní špinavých peněz) povinnost archivace a dokumentace až 10 let. V této souvislosti, a pokud máte další dotazy k tématu osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v bodě „3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této souvislosti nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování máte v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte správnost u nás uložených osobních údajů, které se vás týkají, potřebujeme zpravidla čas na ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

  • Pokud bylo/je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete místo jejich výmazu požadovat omezení zpracování osobních údajů.

  • Pokud vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat, avšak vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu vašich osobních údajů omezení jejich zpracování.

  • Pokud vznesete námitku podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, je nutné zvážit vaše a naše zájmy. Dokud nebude ověřeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, nehledě na jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Námitka proti zasílání reklamních e-mailů

Tímto se podává námitka proti používání kontaktních údajů uvedených v rámci povinné tiráže k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují možnost právních kroků v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například prostřednictvím spamů.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v naší firmě byl jmenován

Jens Ruppert
Herrnhuter Sterne GmbH
Oderwitzer Str. 8
02747 Herrnhut

telefon: +49 (0) 35873/364-0
e-mail: Datenschutz@herrnhuter-sterne.de

 

4. Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce

 

Cookies

Internetové stránky používají částečně tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla více orientovaná na zákazníka, byla efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „relační cookies“. Po skončení vaší návštěvy naší webové stránky jsou automaticky smazány. Jiné cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě naší webové stránky.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o uložení cookies a povolíte cookies jen v jednotlivých případech, vyloučíte přijetí cookies pro určité případy nebo obecně a aktivujete automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Cookies, jež jsou nezbytné pro realizaci procesu elektronické komunikace nebo pro poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupní košík), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem optimalizovaného poskytování svých služeb bez technických závad. Co se týče ukládání dalších cookies (např. cookies určených pro analýzu vašeho chování na webu), jsou příslušné informace uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů samostatně.

 

Logy ze serveru

Poskytovatel stránek automaticky získává a ukládá informace v tzv. log souborech ze serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto informace:

  • typ a verze prohlížeče

  • používaný operační systém 

  • referer URL

  • hostname připojeného počítače

  • čas požadavku na server

  • IP adresa

Tyto údaje se nekombinují s jinými zdroji údajů.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na optimalizaci a zobrazení své webové stránky bez technických závad. Za tímto účelem je zaznamenání log souborů ze serveru nezbytné.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete dotaz, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování vašeho požadavku a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dál.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat nám neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Vámi uvedené údaje v kontaktním formuláři u nás zůstanou uchovány, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas k uložení nebo nepomine účel pro uložení údajů (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Závazná zákonná ustanovení, zejména lhůty pro uchování, tím zůstávají nedotčena.

 

5. Analytické nástroje a reklama

 

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace, které generují soubory cookie o vašem používání této webové stránky, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. 

Ukládání cookies služby Google Analytics a užívání tohoto analytického nástroje se opírá o čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem provádět analýzu uživatelského chování pro optimalizaci nabídky webové stránky a své reklamy.

Anonymizace IP adres

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. V důsledku toho zkrátí Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech se předává serveru společnosti Google do USA celá IP adresa a tam se zkracuje. Na základě pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace pro vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, pro sestavení reportů o webových aktivitách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním této webové stránky a internetu vůči provozovateli této webové stránky. IP adresa, která je přenášena z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics, se nepropojuje s jinými údaji společnosti Google.

 

Plugin pro prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nelze podle okolností využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím cookies týkajících se vašeho užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a dále zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalováním pluginu pro váš prohlížeč na následujícím odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování osobních údajů

Shromažďování vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Uloží se cookie na principu opt-out, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací o zacházení s údaji o uživateli u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs#.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics v plném rozsahu implementujeme přísné požadavky německých orgánů pro ochranu osobních údajů.

 

Demografické údaje na Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Tato funkce umožňuje vytváření sestav, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webové stránky. Tyto údaje získává Google z reklamy založené na zájmech a z údajů návštěvníků od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Funkci můžete kdykoli deaktivovat z vašeho účtu Google Account prostřednictvím nastavení reklam nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodu „Námitka proti shromažďování osobních údajů“.

 

6. Pluginy a nástroje

 

Google Web Fonts

Tato webová stránka používá pro jednotné zobrazení typů písma tzv. webové fonty, které poskytuje společnost Google. Google Fonts jsou instalovány lokálně. Přitom nedochází ke spojení se servery společnosti Google.

 

Google Maps

Tato webová stránka využívá prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K využívání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla odesílány na server Google v USA a zde uloženy. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos osobních údajů.

Používání služby Google Maps probíhá v zájmu příjemně působící prezentace naší online nabídky a snadné dohledatelnosti míst uváděných na naší webové stránce. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Více informací o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cz. .